13. SAYIMIZ OKUYUCULARLA BULUŞTU

Bilgi Gazetesi ekibi olarak dört ayda bir çıkardığımız ?Bilgi Pınarı? dergisinin 13. sayısı okuyucularla buluştu.

Derginin İmtiyaz Sahibi Dilek Karapıçak, ?Gazetemizin yazarlarıyla yayın hayatına kazandırdığımız Bilgi Pınarı dergisinin 13. sayısına ulaşması bizleri fazlasıyla gururlandırıyor.
Terme´nin kültürel tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması adına yüklendiğimiz bu görevi devam ettirmek istiyoruz. Her sayımıza yeni konu ve konuklar, yeni yazarlar katarak bilgi arşivini daha da zenginleştirmek ve yelpazemizin kanatlarını daha fazla açmak istiyoruz. Yaşadığımız şehrin kültürel imarına katkı sağlamak için heyecanımız ilk günkü kadar taze.
Bu sayımızda;
Seyfi Gü­naç­tı biz­le­ri anı­lar­da kalan Terme Gezi Yolu´na gö­tü­rür­ken Şenol Yıl­maz, mü­la­kat kö­şe­sin­de Kay­se­ri Polis Mes­lek Eği­tim Mer­ke­zi ve 1. Sınıf Em­ni­yet Mü­dü­rü Metin Tan­rı­ver´i konuk edi­yor bu sefer. Okul ta­nı­tı­mın­da Yıl­maz İman­lık´ın ka­le­min­den OMÜ Terme Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu var. Camal Safi´nin son rö­por­ta­jı­nı Meh­met Alp Güven siz­ler için ka­le­me aldı. Her sa­yı­da Terme´nin ta­nın­mış aile­le­rin­den bi­ri­ni ta­nı­tı­yo­ruz; bu sa­yı­mı­za da Ek­mek­çi­ler konuk oluyor. Ve daha bir­çok de­ğer­li ka­lem­den de­ğer­li yazı ve şi­ir­ler­le gönül ik­li­mi­ni­zi zen­gin­leş­tir­me­ye yeniden âmâ­de­yiz.
Ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluğa rağmen reklamlarla bize destek veren değerli esnafımıza da şükranlarımı sunuyorum.? dedi. Bilgi Pınarını, Bilgi Ofset´ten temin edebilirsiniz.