Bugün, 22 Ekim 2021 Cuma

AHMET SEZGİN, FATİH ANADOLU LİSESİ´NDE

İlçe­mi­zi Se­vi­yo­ruz, Ya­zar­la­rı­mı­zı Ta­nı­yo­ruz? pro­je­si kap­sa­mın­da Eği­tim­ci- Yazar Ahmet Sez­gin, geçen hafta Fatih Ana­do­lu Li­se­si Öğ­ren­ci­le­ri ile bu­luş­tu

Kü­tüp­ha­ne­ci­lik Ku­lü­bü´nün dü­zen­le­di­ği proğ­ram­da Din Kül­tü­rü ve Ahlak Bil­gi­si Öğ­ret­me­ni Seyfi Gü­naç­tı, okul bah­çe­sin­de top­la­nan öğ­ren­ci­le­re, okul öğ­ret­men­le­ri­nin de hazır bu­lun­du­ğu or­tam­da A. Sez­gin´in kısa hayat hi­ka­ye­si­ni okudu.
Daha sonra öğ­ren­ci­le­re ses­le­nen ya­za­rı­mız Ahmet Sez­gin, ?1993-1998 yıl­la­rı ara­sın­da görev yap­tık­tan sonra 18 yıl önce ay­rıl­dı­ğım bu okul­da, böyle bir proğ­ram­la siz güzel kalp­li öğ­ren­ci­le­rin hu­zu­run­da bu­lun­mak­tan do­la­yı son de­re­ce mutlu ve he­ye­can­lı­yım. Bana bu im­ka­nı sağ­la­yan Mü­dü­rü­müz Zey­nep Hanım´a ve İHL´den öğ­ret­me­nim Seyfi Gü­naç­tı Ho­ca­ma çok te­şek­kür edi­yo­rum. Fark­lı duy­gu­lar için­de­yim. Şimdi siz­le­re saygı duy­du­ğum bir şa­iri­mi­zin bu mil­le­ti an­la­tan şi­iri­ni oku­mak is­ti­yo­rum? di­ye­rek Necip Fazıl Kı­sa­kü­rek´in ?Sa­kar­ya Tür­kü­sü? isim­li şi­iri­ni okudu. Öğ­ren­ci­ler, ha­ra­ret­li al­kış­la­rıy­la be­ğe­ni­le­ri­ni ifade et­ti­ler.

Bun­dan sonra 11A sı­nı­fı­nın Dil ve An­la­tım der­si­ne giren A. Sez­gin, öğ­ren­ci­ler­le soh­bet etti ve on­la­ra ge­le­cek­le­ri ile il­gi­li na­si­hat­lar­da bu­lu­na­rak ba­şa­rı­lar di­le­di. Proğ­ra­mın so­nun­da Okul Mü­dü­rü Zey­nep Sa­yı­lır, Ahmet Sez­gin´e çiçek sundu. Proğ­ra­mın dü­zen­le­yi­ci­si DİKAB Öğ­ret­me­ni Seyfi Gü­naç­tı, Ede­bi­yat Öğ­ret­me­ni Şükrü Kar­tal ve PDR Öğ­ret­me­ni Özkan Has­gül de soh­bet­te hazır bu­lun­du­lar.
Öğ­ren­ci­ler, ?Bizim için fark­lı ve fay­da­lı bir proğ­ram oldu. Ho­ca­mı­zın ko­nuş­ma­la­rın­dan po­zi­tif ener­ji aldık. Bu tür proğ­ram­la­rın devam et­me­si­ni is­ti­yo­ruz? de­di­ler.

Halen Terme Meh­met Akif Ersoy Ana­do­lu Li­se­si Türk Dili ve Ede­bi­ya­tı öğ­ret­me­ni ola­rak görev yap­mak­ta olan A. Sez­gin şiir, hi­kâ­ye, in­ce­le­me ve de­ne­me alan­la­rın­da ça­lış­ma­lar yap­mış­tır. Ya­za­rın; Türk Ede­bi­ya­tın­da Ölüm Şi­ir­le­ri An­to­lo­ji­si, Gül­le­ri­mi Ver Anne, Ter­me­li Ya­zar­lar ve Şa­ir­ler An­sik­lo­pe­di­si ve Aşk Me­de­ni­ye­ti­ne Yol­cu­luk isim­li ya­yın­lan­mış 4 eseri bu­lun­mak­ta­dır.