BAĞLI OLACAĞINIZ TEK YER DEVLETTİR!

Kay­se­ri Polis Mes­lek Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dü­rü Termeli Metin Tan­rı­ver, 21. dönem me­zu­ni­yet tö­re­nin­de genç po­lis­le­re ?Hiç kim­se­ye, bir ör­gü­te, ce­ma­ate ya da ta­ri­ka­ta, şıha şeyhe, bağlı ol­ma­ya­cak­sı­nız. Bağlı ola­ca­ğı­nız tek ye

Kay­se­ri´deki Polis mer­ke­zinin kon­fe­rans sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen 2018 eği­tim öğ­re­tim yılı 21. dönem yemin tö­re­ni, saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı´nın okun­ma­sıy­la baş­la­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Kay­se­ri POMEM Mü­dü­rü Metin Tan­rı­ver, aile­le­ri ta­ra­fın­dan ken­di­le­ri­ne tes­lim edi­len genç­le­ri, eği­te­rek ya­rın­la­ra ha­zır­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek böyle iyi bi­rey­ler ye­tiş­tir­dik­le­ri için öğ­ren­ci­le­rin aile­le­ri­ne te­şek­kür etti.

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN BİRÇOK UYARIDA BULUNDU

Tanrıver yeni polis adayları için yaptığı konuşmada: ?Devlete sadaket gösterilmesini, gerek meslek gerek sivil hayatta; garibe, yoksula, düşküne, yardıma ihtiyacı olanlara hizmet etmelerini? söyledi.
Polislerin zorluklar çekeceğini fakat hedefe ulaşmada, aldıkları eğitim ile azimlerinin, kararlılıklarının ve iradelerinin onlara yol göstereceğini belirten Tanrıver ayrıca dürüst olmalarını, devlete laf söyletmemelerini, kimsenin hakkını yememelerini ve yedirtmemelerini, saygılı olmalarını söyledi.
Uyarılarla dolu konuşmaların ardından Tanrıver, salondan yoğun bir şekilde alkış aldı. Tören meslek yemini, kep atımı ile son buldu.