Bugün, 4 Aralık 2021 Cumartesi

FIN­DIK DÜ­ŞÜ­ŞE GEÇTİ

Terme´de sezon ba­şın­da ser­best pi­ya­sa­da 10 li­ra­dan alıcı bulan, iki ay içe­ri­sin­de 21.60 li­ra­ya kadar yük­se­len ka­buk­lu fın­dı­ğın ki­log­ra­mı 15.50 li­ra­ya ge­ri­le­di.

Terme´de sezon ba­şın­da ser­best pi­ya­sa­da 10 li­ra­dan alıcı bulan, iki ay içe­ri­sin­de 21.60 li­ra­ya kadar yük­se­len ka­buk­lu fın­dı­ğın ki­log­ra­mı 15.50 li­ra­ya ge­ri­le­di.

FIN­DI­ĞI BEK­LE­TEN
ÜRETİCİNİN YÜZÜ
GÜLDÜ
2014-2015 se­zo­nu ba­şın­da ser­best pi­ya­sa­da 10 li­ra­dan alıcı bulan ka­buk­lu fın­dı­ğın ki­log­ra­mı önce 13 li­ra­ya sonra 14 li­ra­ya kadar yük­sel­di. 2015 yı­lı­nın son iki ayın­da ka­buk­lu fın­dı­ğın ki­log­ram fi­ya­tı 13,80 TL ci­va­rın­da sey­re­di­yor­du. 2015 Ocak ayı­nın son işlem gü­nün­de ise fın­dık, Terme Ti­ca­ret Bor­sa­sı ta­be­la­sın­da ki­log­ram ba­şı­na brüt 18 TL´yi gördü. Fın­dı­ğın ki­lo­su 2015 Ocak ayın­dan Mayıs ayına kadar 16 TL ile 18 TL ara­sın­da de­ğiş­ti. Fın­dık son ola­rak Mayıs 2015 or­ta­la­rın­da Terme Ti­ca­ret Bor­sa­sı işlem ta­be­la­sın­da ta­ri­hin­de ilk kez ki­log­ram ba­şı­na 21,60 TL´yi, gö­rün­ce elin­de fın­dık olan üre­ti­ci­nin de yüzü güldü.

Ya­şa­nan genel dü­şüş­le bir­lik­te diğer fın­dık bor­sa­la­rın­da ki­log­ram fi­yat­la­rı şöyle oldu:
Terme Ti­ca­ret Bor­sa­sı´nda yüzde 50 ran­dı­man ka­buk­lu fın­dık fi­ya­tı ki­log­ram ba­şı­na net 15,50 TL
Çar­şam­ba Ti­ca­ret Bor­sa­sı´nda yüzde 50 ran­dı­man ka­buk­lu fın­dık fi­ya­tı ki­log­ram ba­şı­na 15 TL,
Fatsa Ti­ca­ret Bor­sa­sı´nda yüzde 50 ran­dı­man ka­buk­lu fın­dık fi­ya­tı ki­log­ram ba­şı­na net 15 TL.
Ünye Ti­ca­ret Bor­sa­sı´nda yüzde 50 ran­dı­man ka­buk­lu fın­dık fi­ya­tı ki­log­ram ba­şı­na brüt 15 net 14,70 TL,
Terme Ti­ca­ret Bor­sa­sı´nda yüzde 50 ran­dı­man ka­buk­lu fın­dık fi­ya­tı ki­log­ram ba­şı­na net 15,50 TL