GÖZÜN AYDIN TERME iMAR BARIŞI GELDi!

İmar ba­rı­şı ile kayıt dışı kal­dı­ğı için kayba uğ­ra­yan Terme´de 76 mahal- lede bulunan ruhsatsız konut ve iş­yer­le­ri, 2018 yılsonuna kadar başvurduğu takdirde tapu gibi bir hü­vi­yete kavuşup yıkım ve cezadan kurtulacak.

1984 yı­lın­dan bu yana imar ve ge­ce­kon­du mev­zu­atı­na ay­kı­rı ola­rak inşa edil­miş ve şu anda inşa ha­lin­de olan bütün ya­pı­la­rı kap­sa­yan imar ba­rı­şı ile kayıt dışı kal­dı­ğı için kayba uğ­ra­yan Tür­ki­ye´nin milli ser­ve­ti kur­ta­rı­la­cak. Ruh­sat­sız ya da ruh­sa­ta ay­kı­rı ya­pı­la­rın kayıt al­tı­na alın­ma­sı ama­cıy­la 31 Ara­lık 2017´den önce ya­pı­lan konut ya da iş­yer­le­ri için Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lük­le­ri´ne baş­vu­ru­la­cak. Kayıt bel­ge­si ev­ler­de tapu gibi bir hü­vi­yet oluş­tu­ra­cak. Baş­vu­ru­da bi­na­ya ait kaç daire ol­du­ğu, met­re­ka­re­si, yü­zöl­çü­mü gibi ay­rın­tı­lar pay­la­şı­la­cak. Baş­vu­ru ta­ri­hi bu yılın so­nun­da bi­tecek, hü­kü­met gelen ta­lep­le­re göre bu sü­re­yi bir yıl daha uza­ta­bi­lecek. İmar ba­rı­şıy­la ruh­sat­sız konut ve iş­yer­le­ri artık hak sa­hi­bi ola­bi­lecek.

DE­TAY­LAR BELLİ OLU­YOR
24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­si­ne ye­tiş­me­si he­def­le­nen yö­net­me­lik­te ilk adım ´kayıt formu´ oldu. Bu formu dol­du­ran va­tan­daş ilk adımı ata­cak. Ya­pı­sı imar ve is­ka­na uygun ol­ma­yan va­tan­daş­lar ´Yapı Kayıt Bel­ge­si Baş­vu­ru Formu´ ara­cı­lı­ğıy­la baş­vu­ru­la­rı­nı ya­pa­cak. Baş­vu­ru­lar e-dev­let üze­rin­den ya da ba­kan­lı­ğın açık­la­ya­ca­ğı li­sans­lı ku­ru­luş­lar ara­cı­lı­ğı ile ola­cak. E-dev­let üze­rin­den baş­vu­ru be­del­siz olur­ken, ku­rum­lar cüzi ra­kam­lar talep ede­bi­lecek. Form­da kim­lik bil­gi­le­ri­nin yanı sıra Yapı Kayıt Bel­ge­si alı­na­cak ya­pıy­la il­gi­li bil­gi­le­rin gi­ril­me­si için bö­lüm­ler ola­cak. Baş­vu­ran kişi önce sa­hi­bi ol­du­ğu ya­pı­nın konut mu yoksa ti­ca­ret alanı ol­du­ğu­nu beyan edecek. Va­tan­daş, form­da be­lir­ti­len yapı ti­pi­ni se­çe­rek arsa bü­yük­lü­ğü­nü ve ar­sa­nın emlak ver­gi­si rayiç de­ğe­ri­ni beyan edecek. Bu değer Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı´nın Gelir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı´ndan öğ­re­ni­le­bi­lecek.

YAPI İMAR SO­RU­NU KÖ­KÜN­DEN ÇÖ­ZÜ­LECEK!
Ko­nu­yu ya­kın­dan takip eden TİAD Baş­ka­nı Mu­zaf­fer Ka­ra­pı­çak, bu affın bu­lun­maz bir nimet ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek şu açık­la­ma­da bu­lun­du:
?11.05.2018 tarih ve 7143 sa­yı­lı ka­nun­da be­lir­ti­len ge­çi­ci 16. Madde, Tür­ki­ye´nin kaçak ya­pı­laş­ma ora­nı­nı bıçak gibi kes­miş ve yeni bir boyut ka­zan­dır­mış­tır. Bu ge­liş­me kap­sa­mın­da ya­şa­dı­ğı­mız kenti baz alır­sak Terme mer­kez, 76 tane mahallesi olan top­lam­da 75 bin nü­fus­lu bir il­çe­dir. Şehir mer­ke­zin­de be­le­di­ye­nin ilk ku­ru­luş yıl­la­rın­dan iti­ba­ren müs­ta­kil ya­pı­laş­ma­lar mev­cut­tur. Ama özel­lik­le de köy ma­hal­le­le­rin­de ve daha kır­sal böl­ge­ler­de bir çok yapı ruh­sat­sız ya da ruh­sat ek­le­ri­ne uygun de­ğil­dir. İşte bu nok­ta­da Ge­çi­ci 16. Madde 31.12.2017 ta­ri­hin­den önce ya­pıl­mış ya­pı­lar için, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı´na mü­ra­ca­atı ge­rek­tir­mek­te­dir. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı´nın yet­ki­len­di­re­ce­ği kurum ve ku­ru­luş­lar, bu bi­na­lar­la il­gi­li yapı kayıt bel­ge­si­ni ve­re­rek ki­şi­nin yapı imar so­ru­nu­nu çöz­müş ola­cak­tır.?dedi.

MAĞ­DURİYET­LER SONA ERECEK!
Ko­nu­yu daha an­la­şı­lır ol­ma­sı açı­sın­dan ör­nek­ler­le açık­la­yan Ka­ra­pı­çak ?Di­ye­lim ki, Bir A ma­hal­le­sin­de, her­han­gi bir ya­pı­nın be­le­di­ye gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan kaçak in­şa­at tu­ta­na­ğı tu­tu­lup, ara­ka­sın­dan hem yıkım ka­ra­rı hem de va­tan­da­şa taz­min ka­ra­rı çı­kı­yor. Yıkım ka­ra­rı demek, Tür­ki­ye´de ça­lı­şan çi­men­to fab­ri­ka­la­rı­nın, demir fab­ri­ka­la­rı­nın ve buna bağlı iş yapan in­şa­at sek­tö­rü­nün satın alın­ma­sı ve çöpe atıl­ma­sı demek. Bu ta­ma­men milli eko­no­mi­ye za­rar­dır. Yani bir pa­ra­yı har­cı­yo­ruz, be­le­di­ye ruh­sat­sız diyor, yı­kıl­ma­sı­na karar ve­ri­yor, va­tan­daş artı para ve­ri­yor, buna rağ­men yı­kı­lı­yor. Fab­ri­ka­lar da tek­rar tek­rar ça­lı­şı­yor. Bu neyi ge­ti­ri­yor? Fab­ri­ka­nın üret­ti­ği de­mi­rin iç pi­ya­sa­da tü­ke­til­me­si­ne neden olu­yor. Hal­bu­ki iç tü­ke­tim­de daha az tü­ket­sek bu defa demir yurt dı­şı­na sa­tı­la­cak. Bu da cari açı­ğın azal­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor. İşte imar ba­rı­şı bütün bu bi­na­la­rın kayıt al­tı­na alı­na­rak bu kar­ga­şa­nın önüne geç­miş ola­cak. Şöyle de dü­şü­ne­bi­lir­si­niz, be­le­di­ye ta­ra­fın­dan her­han­gi bir imar öl­çe­ğin­de park, pazar alanı gibi bir yerde va­tan­da­şın kaçak, ruh­sat­sız ya da ruh­sa­ta ay­kı­rı ya­pı­sı var. Şimdi be­le­di­ye gidip yı­ka­bi­li­yor mu? Evet. Ceza ve­ri­yor mu? Evet. Peki va­tan­daş mağ­dur, yeni bir şey ya­pa­bi­li­yor mu? Hayır. İşte bu nok­ta­da ya­sa­nın en güzel kısmı şu; ne za­man­ki böyle bir bina yı­kı­lır ye­ni­si, o alan­da be­le­di­ye­nin yeni imar ku­ral­la­rı­na göre ya­pı­lır. Böy­le­ce ya­şa­nan mağ­du­ri­yet­lik de or­ta­dan kal­mış olur. Bu güzel bir hamle.

BU DU­YU­RU ACİLEN YA­PIL­MA­LI!
Ya­şa­dı­ğı­mız kent­te, 76 ma­hal­le­yi ve sa­hil­de­ki yer­le­şim­le­ri dü­şün­dü­ğü­müz­de hemen hemen buna her­ke­sin büyük ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Ka­ra­pı­çak ?İkti­da­rın çok önem­li bir ya­ra­ya par­mak bas­tı­ğı­na ina­nı­yo­rum. Her va­tan­da­şı­mı­za bu du­yu­ru aci­len ya­pıl­ma­lı. Her va­tan­da­şı­mı­zın bu yapı kayıt bel­ge­si­ni al­ma­sı kendi men­fa­at­le­ri­ne ola­cak­tır. Bu fır­sat bir kere geldi ve ka­çı­rıl­ma­ma­lı­dır. 1984´te buna ben­zer bir imar ya­sa­sı çık­mış­tı fakat o dönem ki yasa bu kadar kap­sam­lı ve fay­da­lı de­ğil­di. Bu se­bep­le bu fır­sat iyi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.?dedi.

SON BAŞ­VU­RU 31 EKİM!
Bu af için 31.10.2018 ta­ri­hi­ne kadar va­tan­da­şın baş­vur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Ka­ra­pı­çak ?31.12.2018 ta­ri­hi­ne kadar gelen ta­lep­ler de­ğer­len­di­ri­lecek. Ba­kan­lık bu sü­re­yi bir yıl daha uzat­ma hak­kı­na sahip ancak bana göre hiç kimse ?Nasıl olsa uza­tı­la­cak, sonra ya­pa­rım? de­me­me­li, hemen mü­ra­ca­atı­nı yap­ma­lı­dır. Çevre Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü bu­nun­la il­gi­li bir ge­nel­ge ya­yın­la­ya­cak. O ge­nel­ge­yi be­le­di­ye­le­ri­miz der­hal bütün köy muh­tar­la­rı­na, bütün bina sa­hip­le­ri­ne, tüm ma­hal­le­le­re ile­te­rek iş­le­min baş­la­tıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­lı­dır. Tür­ki­ye ve Terme için ya­pıl­mış çok büyük bir hiz­met­tir. Şim­di­den her­ke­se ha­yır­lı uğur­lu olsun. Her­kes­te hak­kıy­la, hu­ku­kuy­la kendi ma­lı­na sahip olsun.?dedi.

KA­NA­YAN YA­RA­YI İKTİDAR BER­TA­RAF ETTİ
?Terme mer­ke­zi dı­şın­da yer alan ev­le­rin yak­la­şık %95´lik kıs­mı­nın ruh­sat­sız ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum?diyen Ka­ra­pı­çak ?Terme´yi bir çem­ber ola­rak kabul edin. Şehir mer­ke­zi­ni çem­be­rin mer­ke­zi­ne koyun. Çem­ber dı­şa­rı doğru bü­yü­yor. O çem­be­rin mer­ke­zin­de­ki evler ruh­sat­lı ola­bi­lir ya da çok azı ruh­sat ek­le­ri­ne ay­kı­rı ola­bi­lir, buna tamam di­ye­lim fakat o çem­be­rin dı­şın­da­ki 76 ma­hal­le­de bu­lu­nan yak­la­şık %5´inin bile ruh­sat­lı ol­du­ğu­na inan­mı­yo­rum. Bu da %95´inin ruh­sat­sız ol­du­ğu an­la­mı­na gelir. Be­le­di­ye baş­ka­nı çıksa A ma­hal­le­sin­de­ki A evine kaçak yapı ruh­sa­tı tutsa hak­sız mı? Ta­bi­ki de haklı. Bunun üs­tü­ne şu kadar ceza ya­zı­yo­rum ve yıkım ka­ra­rı ve­ri­yo­rum dese haklı mı? Bunda da hu­ku­ken haklı. Peki va­tan­daş­la­rı­mız köy­ler­de kendi im­kan­la­rın­ca ev yap­mış onlar açı­sın­dan ba­kar­sa­nız onlar da haklı. İşte, her­ke­sin ken­din­ce haklı ol­du­ğu böyle bir du­ru­mu, bu ka­na­yan ya­ra­yı bu ik­ti­dar ber­ta­raf etti.?dedi.