HEY TER­MELİ” KLİBİ YAYINDA

Sam­sun­lu Na­hi­de Say­gün Akkal’ın “Maz­har Oldu” al­bü­mün­de­ki “Hey Ter­me­li Ter­me­li” tür­kü­sü 9 Eylül Pa­zar­te­si günü din­le­yi­ci­ler­le bu­luş­tu. Klibin yönetmenliğini ise tanıdık bir yüz üstlendi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü An­ka­ra Dev­let Türk Halk Mü­zi­ği Korosu ses sa­nat­çı­sı Sam­sun­lu Na­hi­de Say­gün Akkal’ın, Temmuz ayın­da Ahenk Müzik etiketiyle çı­kar­dı­ğı “Maz­har Oldu” al­bü­mün­de­ki “Hey Ter­me­li Ter­me­li” tür­kü­sü için geç­ti­ği­miz ay Terme’de çe­kim­le­ri­ne baş­la­nan klip, Yo­uTu­be “NetD” ka­na­lın­da, 9 Eylül Pa­zar­te­si günü din­le­yi­ci­ler­le bu­luş­tu.
    1965 yı­lın­da TRT Şef­le­rin­den Ümit Be­ki­za­ğa ta­ra­fın­dan der­le­nen “Hey Ter­me­li Ter­me­li” adlı tür­kü­yü, “Maz­har Oldu” adlı ilk al­bü­mün­de Abdurrahman Tarikçi aranjörlüğünde oku­yan Türk Halk Mü­zi­ği sa­nat­çı­sı Na­hi­de Say­gün Akkal’a, Terme Be­le­di­ye­si ve Terme Ama­zon Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’nin kat­kı­la­rıy­la tür­kü­nün men­şe­in­de klip çe­kil­di. 
    Kli­bin yö­net­men­li­ği­ni üst­le­nen Meh­met Alp Güven, “Na­hi­de Hanım’ın ses­len­dir­di­ği bu güzel esere Terme’de klip çe­ke­bil­mek biz­le­ri çok mutlu etti. Yak­la­şık 2 günde çe­kim­le­ri­ni ta­mam­la­dı­ğı­mız klip­te, tür­kü­nün söz­le­ri­ni can­lan­dır­ma­ya ça­lı­şır­ken Terme’nin gü­zel­lik­le­riy­le Na­hi­de Hanım’ı bu­luş­tur­duk. Geç­miş ile ge­lecek ara­sın­da köprü va­zi­fe­si gö­rü­yor tür­kü­le­ri­miz. Na­hi­de Hanım’ın sesi gö­nül­le­ri ok­şu­yor, biz­ler de elden gel­dik­çe canlı ve hi­kâ­ye­ye uygun çe­kim­ler yap­ma­ya ça­lış­tık. Klip ya­yın­lan­dı­ğın­dan bu yana çok güzel yo­rum­lar alı­yo­ruz. İzle­yen­le­re, des­tek­le­yen­le­re ve bu klip için emek sarf eden­le­re çok te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.
    Bir aylık ça­lış­ma­nın ürünü olan klip­te, yö­re­ye uygun dans­çı­lar ve kı­ya­fet­ler ter­cih edil­di. Üç da­ki­ka olan klip; Terme’nin sa­hi­lin­den ye­şi­li­ne, Terme ev­le­rin­den Si­me­nit’e kadar doğal gü­zel­lik­le­ri yan­sı­tı­yor.
    İlk al­bü­mü için ikin­ci klibi Terme’de çe­ki­len Sam­sun­lu sa­nat­çı Na­hi­de Say­gün Akkal,   “Al­bü­mü­mün ikin­ci kli­bi­ni ‘Hey Ter­me­li’ tür­kü­mü­ze çek­tik. Sam­sun Terme’ye ait tür­kü­müz, Terme Be­le­di­ye­si ile Terme Ama­zon Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’nin kat­kı­la­rıy­la çe­kil­miş­tir. Bu güzel des­tek­le­ri için Terme Be­le­di­ye­si’ne ve TAK-DER’e son­suz te­şek­kür edi­yo­rum. ” di­ye­rek tür­kü­nün ses­len­di­ril­me­siy­le ve çe­kil­me­siy­le tür­kü­ye hayat ve­ren­ler ile Terme hal­kı­na da te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti­ği­ni be­lirt­ti.
    İnter­net üze­rin­den sos­yal medya ara­cı­lı­ğıy­la ko­lay­lık­la ula­şa­bi­li­nen tür­kü­nün klibi, her geçen gün iz­len­me oran­la­rı­nı ar­tı­rı­yor.