Bugün, 22 Ekim 2021 Cuma

PEMBE PRENSES TERME´DE

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Ku­ru­mu Kan­ser Daire Baş­kan­lı­ğı´nca ?Pembe Pren­ses? adlı kan­ser ta­ra­ma TIR´ı Ter­me­´ye geldi.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Ku­ru­mu Kan­ser Daire Baş­kan­lı­ğı´nca ?Pembe Pren­ses? adlı kan­ser ta­ra­ma TIR´ı Ter­me­´ye geldi.


KETEM´in ol­ma­dı­ğı il­çe­le­re gi­decek olan TIR´ın ilk du­ra­ğı Terme oldu. Bu­ra­da AK Parti Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Fuat Kök­taş, Terme Kay­ma­ka­mı İlyas Gün, Terme Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şenol Kul, Ak Parti Terme İlçe Baş­ka­nı Av. Ali Kılıç, Terme Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Ahmet Ek­mek­çi ve Halk Sağ­lı­ğı Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Ka­sa­poğ­lu ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan TIR´da ka­dın­lar üc­ret­siz kan­ser ta­ra­ma­sın­dan ge­çi­ril­di. Son model di­ji­tal ma­mog­ra­fi ci­ha­zı ile ma­mog­ra­fi çe­ki­mi, HPV-DNA nu­mu­ne alımı için hiz­met ver­mek üzere ha­zır­la­nan TIR, Terme´de 11-16 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da ka­la­cak. Pembe Pren­ses´in bir son­ra­ki du­ra­ğı ise Ve­zir­köp­rü ola­cak.

Kan­se­rin, dün­ya­da ve Tür­ki­ye´de se­be­bi bi­li­nen ölüm­ler ara­sın­da ilk sı­ra­da yer al­dı­ğın­dan tüm ül­ke­de kap­sam­lı bir ta­ra­ma prog­ra­mı yü­rü­tül­dü­ğü­nü be­lir­ten Sam­sun Halk Sağ­lı­ğı Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Ka­sa­poğ­lu, ?Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Ku­ru­mu Kan­ser Daire Baş­kan­lı­ğı´nca ´Pembe Pren­ses´ adlı kan­ser ta­ra­ma TIR´ı çe­şit­li il­le­re hiz­met ver­mek üzere ha­zır­lan­mış­tır. Ha­zır­la­nan TIR, son model di­ji­tal ma­mog­ra­fi ci­ha­zı ile ma­mog­ra­fi çe­ki­mi, HPV-DNA nu­mu­ne alımı için hiz­met ver­mek üzere Terme il­çe­mi­ze gel­miş­tir. Kan­ser Erken Tanı, Teş­his ve Eği­tim Mer­ke­zi (KETEM) hiz­me­ti ili­miz­de 4 il­çe­de ve­ril­mek­te­dir. Terme ve Ve­zir­köp­rü gibi nü­fu­su büyük olup KETEM´i ol­ma­yan il­çe­le­ri­mi­ze Pembe TIR hiz­met ve­re­cek­tir.
Terme il­çe­miz ve ma­hal­le­le­ri 11-16 Nisan arası 6 gün bo­yun­ca 30-69 yaş arası ka­dın­la­rı­mı­za hiz­met ve­recek olan TIR´ımız bir son­ra­ki hafta Ve­zir­köp­rü il­çe­miz ve ma­hal­le­le­rin­de ko­nuş­lan­dı­rı­la­cak­tır.? dedi.

Rahim ağzı kan­se­ri ve meme kan­se­ri ta­ra­ma­la­rının çok büyük önem arz et­ti­ği­ni ifade eden Ka­sa­poğ­lu, ?Ka­dın­la­rı­mız aile­nin yapı ta­şı­nı oluş­tur­du­ğun­dan on­la­rın ka­li­te­li yaşam öm­rü­nü uzat­mak bizim için çok önem­li­dir. Ka­dın­lar­da sık gö­rü­len kan­ser tür­le­rin­de erken tanı için tüm 30 yaş üstü ka­dın­la­rı­mı­zı pembe pren­se­se bek­li­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın du­yar­lı­lı­ğı için te­şek­kür edi­yo­rum? diye ko­nuş­tu.