SANAYİ SİCİL BELGESİ İÇİN UYARI!

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen ?Sanayi Sicil Belgesi sanayi işletmelerine tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin ü

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen ?Sanayi Sicil Belgesi sanayi işletmelerine tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren kapasite raporu çıktıktan sonra 2 (iki) ay içinde alınması gereken zorunlu olan bir belgedir.? ifadesi yer almaktadır.
Yetkililer, bu kapsama giren işletmelerin Sanayi Sicil Belgesi alması zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR?
Sanayi Sicil Belgesi almak için, Bakanlık internet sitesi Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda müracaat edilir. Bir dilekçe ekinde, gerekli evraklar ile birlikte (Sanayi Sicil Beyannamesi ve Yıllık İşletme Cetveli´nin elektronik çıktısı) ile üretim yerinin bulunduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne teslim edilir
1- SANAYİ SİCİL BEYANNAMESİ
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılan müracaatlarda işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından internet ortamda bilgi girişi yapılır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Sanayi Sicil Beyannamesi sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilip eksiksiz bir şekilde doldurulur.
2- YILLIK İŞLETME CETVELİ
Yıllık İşletme Cetveli her yılın başından itibaren Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu birverigirişidir.
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından bilgi girişi yapılabilir.
Sanayi Sicil Belgesinin Sanayi İşletmelerine Sağladığı Faydalar Nelerdir?
İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanabilirler.
SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
Kanunun 4. maddesi gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içinde Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi gerekmektedir.
Kanunun 5. maddesi gereği işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) verilmesi gerekmektedir.
Kanunun 10. Maddesi gereği Sanayi Sicil Belge´sinin görevli memura ibraz edilmesi gerekmektedir.
Kanunun 11. maddesi gereği doğru bilgi verilmesi gerekmektedir.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.
Sanayi Sicil Belgesi Vize
İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılmaktadır.
Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ,kapasite raporu aslı ve ticaret sicil gazetesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.
Sanayi Sicil Belgesi; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi MADDİ] 1 . Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat } yerleri de bu madde şümulüne girer. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tâbi değildir. Ancak bunlardan teşkilât, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tâbi olacakları iktisat ve Ticaret Vekâleti tâyin ve ilân edebilir.