Bugün, 4 Aralık 2021 Cumartesi

TARIM İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Terme İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı Salonu´nda yapılan toplantıyla tarım işçilerinin asgari günlük ücretleri belirlendi.

İlçe­miz­de fın­dık, soya, çel­tik ve mısır gibi iş­ler­de ça­lı­şa­cak olan tarım iş­çi­le­ri­ne öde­necek olan as­ga­ri üc­ret­ler be­lir­len­di.

Kay­ma­kam İlyas Gün baş­kan­lı­ğın­da Terme İlçe Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı Sa­lo­nu´nda 8 Tem­muz Çar­şam­ba günü ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da 2015 yılı mev­sim­lik iş­çi­le­re öde­necek olan as­ga­ri üc­ret­ler be­lir­len­di.

Ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya, Kay­ma­kam İlyas Gün, Terme Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İsmail Sezai Uzun, Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık İlçe Mü­dü­rü Tun­cay Demir, İlçe Sos­yal Gü­ven­lik Mer­ke­zi Mü­dü­rü Ayşe Özlü, Terme Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Yet­kin Ka­ra­mol­la­oğ­lu, Terme Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Ahmet

Ek­mek­çi, Terme Ti­ca­ret Bor­sa­sı Genel Sek­re­te­ri Emre Kızıl, Terme Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Bü­lent Gün ve Yö­ne­tim ku­ru­lu yedek üyesi Recep Kök­ten, Elma Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Aydın, Or­ga­nik Fın­dık Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Mit­hat Türk­yıl­maz, Yük­sek Yayla ve Bağ­sa­ray köy­le­ri Ta­rım­sal kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Mus­ta­fa Ak­bu­lut, Çel­tik Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Vedat Erik­li ve Geç­miş Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Sey­fet­tin Özcan ka­tıl­dı.

İlçe­miz­de ça­lı­şa­cak tarım iş­çi­le­rin­de yaş ve cin­si­yet ay­rı­mı ya­pıl­mak­sı­zın ye­me­ği ken­din­den olan iş­çi­ye gün­lük 50 TL, ya­tı­lı ye­mek­li ça­lı­şa­cak iş­çi­ye gün­lük 45 TL öden­me­si­ne karar ve­ril­di.

Ay­rı­ca Tarım iş­çi­le­rin­de 16 ya­şın­dan küçük ço­cuk­la­rın ça­lı­şa­ma­ya­cak kadar yaşlı ve hasta iş­çi­le­rin ça­lış­tı­rıl­ma­ma­sı­na, 16 ya­şın­da­ki tarım iş­çi­le­ri­nin üc­re­ti­nin 40 TL ol­ma­sı­na, sabah saat 07.00´de işe baş­la­ma­la­rı ve akşam 18.00´de işi bı­rak­ma­la­rı­na, Sabah Saat 10.00´da 15 da­ki­ka kah­val­tı mo­la­sı, 13.00 ile 14.00 arası 60 da­ki­ka öğle ye­me­ği mo­la­sı, 16.00´da 15 da­ki­ka din­len­me mo­la­sı ve­ril­me­si, İşçi­le­rin bu­lun­duk­la­rı yer­den ça­lı­şı­la­cak yere ulaş­ma­la­rı­nın uygun araç­lar­la ya­pıl­ma­sı­na, İşçi üc­ret­le­ri­nin hiç­bir şe­kil­de gün­lük as­ga­ri ücret tu­ta­rın­dan az ol­ma­ma­sı­na ve iş bi­ti­min­de nak­den öden­me­si­ne, 15 ki­şi­den aşağı işçi ça­lış­tı­ran iş­ve­ren­le­rin çavuş üc­re­ti öde­me­me­si­ne, 15 veya daha fazla işçi ça­lış­tı­ran ça­vuş­la­ra ve çu­val­cı­ya gün­lük 100TL öden­me­si­ne, fın­dık pa­tu­zu saat üc­re­ti­nin 130 TL ola­rak öden­me­si­ne, çel­tik biçer döver dönüm üc­re­ti­nin 40Tl, soya fa­sül­ye­si ve buğ­day bi­çer­dö­ver dönüm üc­re­ti­nin 35 TL ola­rak öden­me­si­ne karar ve­ril­di.
Top­lan­tı so­nun­da Terme Kay­ma­ka­mı İlyas Gün, Ha­yır­lı bir hasat se­zo­nu ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du. Hbr:Nazan ŞENTEPE