Bugün, 22 Ekim 2021 Cuma

TERMEMİZİN GURURU BAHA RAHMİ ÖZEN YİNE KAZANDI

bir­çok kurum ve ku­ru­luş­tan ödül alan Ter­me­li Yazar Baha Rahmi Özen´e bu kez Masal Yazma bi­rin­ci­lik ödülü Tokat İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğün­den geldi.

Ken­di­ne özgü şi­ir­sel üs­lu­buy­la yaz­dı­ğı eser­le­riy­le Cum­hur­baş­ka­nı mer­hum Tur­gut Özal´dan, Milli Eği­tim Ba­kan­la­rı Avni Akyol ve Nev­zat Ayaz´dan, Ma­li­ye Ba­ka­nı mer­hum Adnan Kah­ve­ci´den, Tarım Orman ve Köy İşleri Ba­ka­nı Lüt­ful­lah Ka­ya­lar´dan, TRT Genel Mü­dür­lü­ğün­den, Sü­ley­man De­mi­rel Üni­ver­si­te­sin­den, Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hasan Can´dan, Kay­se­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Mem­duh Büyük Kılıç´tan, Ya­zar­lar Bir­li­ği Kay­se­ri Şube Baş­ka­nı Ahmet İlhan´dan, Ba­lı­ke­sir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­den, Ça­nak­ka­le Kül­tür ve Tu­rizm Der­ne­ği ve Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­dan, Zile Be­le­di­ye­sin­den, Gi­re­sun Kül­tür Der­ne­ği ve Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­dan, Van Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğün­den, Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fın­dan, Aka­dem­ya Sanat ve Ede­bi­yat Der­ne­ği gibi bir­çok kurum ve ku­ru­luş­tan ödül alan Ter­me­li Yazar Baha Rahmi Özen´e bu kez Masal Yazma bi­rin­ci­lik ödülü Tokat İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğün­den geldi. Aynı ku­ru­mun aç­tı­ğı ve ka­tı­lı­mın 250 eser­le yoğun ol­du­ğu ya­rış­ma­da yazar Baha Rahmi; ?Ölüm­süz­lük Bon­cu­ğu? adlı ese­riy­le bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü alır­ken ?İpek Saçlı Ay­ba­la? adlı ese­riy­le de man­si­yon ödü­lü­nü aldı.

Baha Rahmi Özen; Ede­bi­yat Fa­kül­te­si­ni bi­tir­miş, Sam­sun´da bir­çok li­se­de Ede­bi­yat Öğ­ret­men­li­ği yapan Özen, en son 19 Mayıs Li­se­sin­den emek­li olmuş ve Özel Ar Fen Li­se­sin­de uzun yıl­lar Öğ­ret­men­lik yap­mış­tı. Öğ­ret­men­li­ği devam eder­ken sanat ve ede­bi­yat­la ya­kın­dan il­gi­le­nen yazar Türk Ede­bi­ya­tı­na kırka yakın roman, hi­kâ­ye, ti­yat­ro ve masal dal­la­rın­da eser­ler ka­zan­dır­mış­tır. Sanat ve ede­bi­yat­la il­gi­si or­ta­okul yıl­la­rın­da baş­la­yan yazar, lise son sı­nıf­ta öğ­ren­ciy­ken yaz­dı­ğı 68´li yıl­la­rın genç­li­ği­nin ara­yış ve ruh bu­na­lım­la­rı­nı dra­ma­ti­ze eden Zul­met­ten Nura Doğru adlı oyunu 1970´li yıl­la­rı­nın be­ğe­niy­le oy­na­nan oyun­la­rı ara­sın­da yer al­mış­tı.

Mu­kad­des Çile, Hacı Bay­ram Veli, Hal­lac-ı Man­sur, Boğaç Han Des­ta­nı, Töre Bitti, Ama­zon­la­rın Yürek Şö­le­ni, Az Kaldı Sa­ba­ha, Ney ve Mey gibi oyun­la­rıy­la sa­nat­la il­gi­si­ni sür­dü­ren Baha Rahmi Özen´in Ça­nak­ka­le Diye Diye adlı eseri Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ve özel ola­rak beş kez ba­sıl­mış; 1999 yı­lın­dan bu yana 40 bini aşkın il­köğ­re­tim, lise, mes­lek li­se­si, üni­ver­si­te, aka­de­mi ve polis mes­lek yük­sek okul­la­rı ve bazı be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan sah­ne­len­miş­tir. Al­man­ya, Fran­sa ve Bel­çi­ka gibi Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de de oy­na­nan eser, Türk ti­yat­ro­su­nun bu alan­da­ki oyun boş­lu­ğu­nu dol­dur­muş­tur.
TRT´de eser­le­ri sah­ne­le­nen Özen´in ya­yın­lan­mış kırka yakın ese­ri­nin çoğu Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile Kül­tür Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­yım­la­na­rak Dev­let ki­ta­bı ol­muş­tu.

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Ya­yın­la­rı ara­sın­da çıkan 7´li hece vez­niy­le yaz­dı­ğı yedi bin mıs­ra­dan olu­şan Bamsı Bey­rek ile Banı Çiçek Des­ta­nı adlı eseri Türk Ede­bi­ya­tı­na ka­zan­dı­rı­lan en uzun man­zum roman un­va­nı­nı al­mış­tı. Ya­yın­la­nan eser­le­ri­nin 27´si ödül­lü olan yazar; 2016 yı­lın­da ´Ha­cı­bek­taş Veli´nin Hak ve Ada­let an­la­yı­şı´ ko­nu­lu öykü yazma ya­rış­ma­sın­da ?Ölen Atın Be­de­li? adlı ese­riy­le dünya bi­rin­ci­si ol­muş­tu.

Özen´in ya­yın­lan­mış bazı eser­le­ri şun­lar­dır:
Ye­şi­le Has­ret Göz­ler, Deb­re­li Hasan, Ya­ra­lı Cey­lan, Bamsı Bey­rek ile Banı Çiçek, Ka­rart­ma­yın Renk­le­ri, Zulüm Dağ­la­rı Aşar Ça­nak­ka­le İçinde, He­ki­moğ­lu Ef­sa­ne­si, Ka­ran­lık­ta Bir Yıl­dız, Bir damla Su, Son Kur­ban, Zul­met­ten Nura Doğru, Boğaç Han Des­ta­nı, Töre Bitti, Hacı Bay­ram Veli, Mu­kad­des Çile, Göz­yaş­la­rı, Ça­nak­ka­le Diye Diye, Yürek Şö­le­ni, Ça­nak­ka­le Ge­çil­mez Küçük Osman Öl­me­yin­ce, İki Cihan Gü­ne­şi, Sa­rı­ka­mış Des­ta­nı, Bir Hilal Uğ­ru­na, Ay­na­lı Mar­tin, Yunus Emre´de Sevgi, Eko­lo­ji­nin Di­ri­li­şi­ne Vahiy Kül­tü­rü­nün Çağ­rı­sı?

Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­med´in ha­ya­tı­nı ´Ka­ran­lık­ta Bir Yıl­dız´ adıy­la ro­man­ti­ze eden eseri 2017 yı­lın­da Gece Ki­tap­lı­ğı ya­yın­la­rın­dan çık­mış­tı. Ter­me­mi­zin gu­ru­ru Yazar Baha Rahmi Özen´in şu gün­ler­de ya­yı­na ha­zır­la­nan eseri; İstik­lal Harbi Yıl­la­rın­da mer­hum Meh­met Akif Ersoy´un İstik­lal Mar­şı­mı­zı hangi şart­lar­da ka­le­mi al­dı­ğı, kaç ese­rin için­den se­çil­di, TBMM´de dev­rin Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ham­dul­lah Suphi Tan­rı­över ta­ra­fın­dan kaç kez oku­nup nasıl kar­şı­lan­dı­ğı ve şa­iri­nin hazin ve­fa­tı­nı konu al­mak­ta­dır.