TÜRKİYE´DEN AMERİKA´YA BOYKOT KARARI

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium´da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ?ABD´nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" dedi.

Si­ya­set­ten dış po­li­ti­ka­ya, eko­no­mi­den top­lum­sal alana kadar her alan­da Tür­ki­ye´de ger­çek­leş­tir­dik­le­ri büyük dö­nü­şü­mün ko­nu­şu­la­cak ve de­ğer­len­di­ri­lecek ol­ma­sı­nı çok çok önem­se­di­ği­ni ak­ta­ran Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ko­nuş­ma­sın­dan konu baş­lık­la­rı şöyle;

"YAPABİLECEĞİMİZ İKİ ŞEY VAR?
Tür­ki­ye´ye yö­ne­lik açık bir eko­no­mik sal­dı­rı olduğunu dile getiren Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ? Es­ki­den bu işler daha ör­tü­lü do­lay­lı yol­lar­dan ya­pı­lır­dı. Şimdi bo­dos­la­ma şe­kil­de üze­ri­mi­ze ge­li­yor­lar. Ya­pa­bi­le­ce­ği­miz iki şey var. Bun­lar­dan biri eko­no­mik, di­ğe­ri si­ya­si ta­vır­dır. Eko­no­mi­nin ge­rek­tir­di­ği tek­nik ted­bir­le­ri aldık, alı­yo­ruz. Ha­zi­ne ve ma­li­ye ba­kan­lı­ğı­mız ile tüm il­gi­li ku­rum­la­rı­mız gece gün­düz ça­lı­şı­yor­lar, ça­lı­şı­yo­ruz. Biz de tüm sü­re­ci ya­kın­dan takip edi­yo­ruz.
Önem­li olan si­ya­si du­ru­şu­mu­zu sağ­lam tut­mak­tır. Madem maruz kal­dı­ğı­mız sal­dı­rı­nın eko­no­mi­nin ger­çek du­ru­muy­la il­gi­si yok­tur, işin ar­ka­sın­da başka ni­yet­ler var­dır. Öy­ley­se bizim de ken­di­mi­zi buna göre ko­num­lan­dır­ma­mız ge­re­ki­yor. Bun­la­rı söy­ler­ken, eko­no­mi ala­nın­da, cari açık fa­iz­ler enf­las­yon başta olmak üzere çöz­me­miz ge­re­ken bazı so­run­la­rı­mız ol­du­ğu ger­çe­ği­ni göz­den ırak tut­mu­yo­ruz. Ama aynı za­man­da ül­ke­mi­zin uzun sü­re­dir, ger­çek­ten eko­no­mik gü­cüy­le mü­te­na­sip ol­ma­yan bir ko­nu­ma yer­leş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı da bi­li­yo­ruz. Tür­ki­ye is­mi­ni ka­pa­tıp ül­ke­mi­zin eko­no­mi ve­ri­le­ri­ni, yerli ya­ban­cı dost düş­man kime gös­te­rir­se­niz gös­te­rin or­ta­da ga­rip­lik ol­du­ğu­nu gö­re­cek­tir.

"EKO­NOMİMİZ TIKIR TIKIR ÇA­LI­ŞI­YOR?
Dolar ül­ke­mi­zin pa­ra­sı kar­şı­sın­da 4,8 se­vi­ye­sin­den nasıl oldu da 7´lere fır­la­dı? 15 Tem­muz sa­ba­hı 2,8 se­vi­ye­sin­de olan kurun iki yılda 4,8 se­vi­ye­si­ne çık­mış ol­ma­sı dahi an­lam­sız­ken bu du­ru­mu nasıl izah ede­ce­ğiz? Or­ta­da bir anor­mal­lik var mı diye bak­tı­ğı­mız­da gör­dü­ğü­müz man­za­ra şudur. Tür­ki­ye´nin 1994 ve 2001 kri­zin­de, ül­ke­miz­de veya 10 yıl ön­ce­ki mort­ga­ge kri­zin­de ol­du­ğu gibi ban­ka­la­rı mı battı? Hayır. Bugün ül­ke­miz dün­ya­da­ki en sağ­lam ban­ka­cı­lık sis­tem­le­rin­den bi­ri­ne sa­hip­tir. Borç­la­rı­mı­zı tıkır tıkır öde­di­ği­miz gibi, kamu borç sto­ku­nun öde­me­si ko­nu­sun­da Av­ru­pa´nın en iyi­si­yiz. Tür­ki­ye üre­te­mez du­ru­ma mı düştü? Hayır. Ham­dol­sun eko­no­mi­miz tıkır tıkır ça­lı­şı­yor. Kendi top­rak­la­rı­mız­da da böl­ge­de de hu­zu­run gü­ve­nin te­mi­na­tı bir ülke du­ru­mun­da­yız.


"ÜLKEMİZE YÖNELİK DAHA
DERİN BİR OPE­RAS­YON VAR?
Ame­ri­ka sa­de­ce ül­ke­mi­zi değil, Çin´den Rusya´ya İran´dan Av­ru­pa´ya kadar pek çok yeri eko­no­mik ba­kım­dan hedef almış du­rum­da. Hemen yanı ba­şın­da Ka­na­da´yı hedef almış du­rum­da­dır. Ama bu durum tek ba­şı­na ül­ke­miz­de ya­şa­nan­la­rı izaha yet­mi­yor. Demek ki ül­ke­mi­ze yö­ne­lik daha derin bir ope­ras­yon var. Eko­no­mi­de geç­ti­ği­miz 16 yılda ül­ke­mi­zi 3,5 kat bü­yüt­mek­le sıç­ra­ma yap­tık. Yine de dün­ya­nın top­lam­da 17´inci, satın alma pa­ri­te­si­ne göre 13´üncü büyük eko­no­mi ol­ma­sı­nın bu de­re­ce büyük hu­su­me­te yol aç­ma­sı akla ve man­tı­ğa uygun de­ğil­dir.
Tabi ki ken­di­mi­ze gü­ve­ni­yo­ruz. Bu nok­ta­da ken­di­mi­ze inan­cı­mız var. Ama ek­sik­le­ri­mi­zi de gayet iyi bi­li­yo­ruz. Biz, dev­le­ti­miz­le mil­le­ti­mi­zi ba­rış­tı­ra­rak, ül­ke­mi­zin gü­cü­nü eko­no­mi­de kat et­ti­ği me­sa­fe­nin çok ileri bir yere ta­şı­ma­sını sağladık. Sa­nı­yo­ruz bi­ri­le­ri bu du­ru­mu ka­bul­le­ne­mi­yor. Ra­hat­sız­lık da bu­ra­da. Sa­ha­da bize is­te­dik­le­ri­ni yap­tı­ra­ma­yın­ca, eko­no­mi­yi de bir silah ola­rak kul­lan­mak­tan çe­kin­mi­yor­lar. Eko­no­miy­le il­gi­li ka­rar­la­rı­mı­zı bu de­re­ce soğuk kanlı al­ma­mı­zın se­be­bi işte bu arka plan­dır.

?DÖVİZE, ENF­LAS­YO­NA, FAİZE
KAR­ŞI­ KA­RAR­LI­LIK­LA DU­RA­CA­ĞIZ?
Ha şunu da söy­le­ye­yim. Ya­şa­dı­ğı­mız sü­re­cin bize bir ma­li­ye­ti var­dır. Ama ope­ras­yon­la­rı ger­çek­leş­ti­ren­le­re de bir ma­li­ye­ti ol­du­ğu şüp­he­siz. Zira Türk mil­le­ti is­tik­la­li ve is­tik­ba­li söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, ca­nıy­la ma­lıy­la tüm var­lı­ğıy­la or­ta­ya ko­ya­ca­ğı­nı de­fa­at­le gös­ter­miş­tir. 15 Tem­muz bunun en son, en çar­pı­cı ör­ne­ği­dir. Dün mil­le­ti­miz­le bir­lik­te tank­la­rın, top­la­rın, uçak­la­rın, nam­lu­la­rın kar­şı­sın­da dim­dik dur­muş­tuk. Kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın ki, bugün de do­la­rın, kurun, enf­las­yo­nun, fa­izin kar­şı­sın­da aynı ka­rar­lı­lık­la du­ra­ca­ğız. Ben mil­le­ti­me ina­nı­yo­rum. Mil­le­ti­min bu ko­nu­da ka­rar­lı­lı­ğı­na ina­nı­yo­rum. Onlar yoğun şe­kil­de şu anda Türk Li­ra­sı­nı hemen alıp, do­la­rı ban­ka­la­ra boz­dur­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. Me­se­le bu. Dolar, hemen boz­du­ru­lup Türk Li­ra­sı´nın onu­ru­nu ko­ru­ma­mız işte bun­la­ra en güzel cevap ola­cak­tır.

?ÜRETİM, ÜRETİM, ÜRETİM; YOLA DEVAM?
Bu­ra­dan iş dün­ya­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Eko­no­mik te­tik­çi­le­re ve­re­ce­ği­miz en güzel cevap, işi­mi­ze dört elle sa­rıl­mak ola­cak­tır. Daha çok üre­te­ce­ğiz, daha çok ihraç ede­ce­ğiz. De­po­la­rı ki­lit­le­me­nin an­la­mı yok. İhraç, ihraç, ihraç. Üre­ti­mi as­kı­ya ala­lım? Çok ciddi yan­lış ya­par­sı­nız. Üre­tim, üre­tim, üre­tim; yola devam. Daha çok is­tih­dam oluş­tu­ra­ca­ğız, daha çok ter dö­ke­ce­ğiz. Dı­şa­rı­dan dö­viz­le al­dı­ğı­mız ürü­nün daha iyi­si­ni, daha ka­li­te­li­si­ni üre­tip biz dı­şa­rı­ya sa­ta­ca­ğız.

?ABD´NİN ELEKT­RONİK ÜRÜN­LERİNE
BOY­KOT UY­GU­LA­YA­CA­ĞIZ?
Ame­ri­ka´nın elekt­ro­nik ürün­le­ri­ne biz boy­kot uy­gu­la­ya­ca­ğız. On­la­rın iP­ho­ne´u varsa öbür ta­raf­ta Sam­sung var. Kendi ül­ke­mi­ze Venüs Ves­tel var. Biz bun­la­rı uy­gu­la­ya­ca­ğız.

?DI­ŞA­RI­DAN ALDIĞIMIZ HER İŞİN
DAHA GÜZELİNİ BİZ YAPIP, SATACAĞIZ?
Ne yap­tı­ğı­mı­zı ne ya­pa­ca­ğı­mı­zı an­la­sın­lar. Do­la­yı­sıy­la biz ken­di­mi­ze ye­te­ce­ğiz. Ol­ma­ya­nı da üre­te­ce­ğiz. Dı­şa­rı­ya para verip yap­tır­dı­ğı­mız her işin daha gü­ze­li­ni yapıp, biz dı­şa­rı­ya ser­vis ede­ce­ğiz. Bu mil­let bun­la­rı yap­ma­ya muk­te­dir­dir. Biz İHA´ları ABD´den is­te­di­ği­miz zaman ne di­yor­lar­dı? ?Kong­re izin ver­mi­yor? Kötü komşu bizi ev sa­hi­bi yaptı. Şimdi bun­la­rı biz üre­ti­yor muyuz? Üre­ti­yo­ruz. Sı­kın­tı­mız yok. Hem de is­te­di­ği­miz kadar üre­ti­yo­ruz. Şimdi de ih­ra­ca baş­lı­yo­ruz, me­se­le bu.

FABRİKA­LA­RI­MI­Z DAHA ÇOK ÇALIŞACAK
YA­TI­RIM­LA­R ARALIKSIZ SÜRECEK
Bu mil­let onlar gibi bakan değil, ka­zan-ka­zan esa­sı­na göre ha­re­ket eden bir mil­let­tir. Ham mad­de­de, yarı ma­mu­le, ma­mul­den yük­sek tek­no­lo­ji­ye, yük­sek tek­no­lo­ji­den ta­sa­rı­ma doğru iş­le­ri­mi­zi ge­liş­ti­re­ce­ğiz. Fab­ri­ka­la­rı­mı­zı fazla ça­lış­tı­ra­ca­ğız, ya­tı­rım­la­rı­mı­za ara ver­me­ye­ce­ğiz. Dünya kazan biz kepçe daha çok do­la­şa­ca­ğız. Şimdi bu hafta için­de Ba­tı­da ulus­la­ra­ra­sı ca­mi­ada bir­çok ya­pa­ca­ğı­mız gö­rüş­me­ler ola­cak. Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­ka­nı­mız şu anda bazı ül­ke­le­ri do­la­şı­yor. Biz aynı şe­kil­de te­le­fon­la ir­ti­bat­la­rı­mı­zı ku­ru­yo­ruz, kur­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Sağ olsun ba­tı­dan dost­lar arı­yor­lar, on­lar­la gö­rü­şü­yo­ruz. Ve Tür­ki­ye´de bir araya gel­me­nin gay­ret­le­ri içe­ri­sin­de­yiz. On­lar­la bir araya ge­le­ce­ğiz ve da­ya­nış­ma­mı­zı bu şe­kil­de sür­dü­re­ce­ğiz.

?PA­RA­MI­ZI DÖVİZE YÖN­LENDİRİRSEK;
DÜŞ­MA­NA O ZAMAN TESLİM OLURUZ
Bek­le-gör an­la­yı­şıy­la üre­ti­mi dur­du­rur­sak, ´ih­ti­yat´ di­ye­rek ti­ca­re­ti ak­sa­tır­sak, ´önü­mü­zü gö­re­lim´ di­ye­rek ya­tı­rım­la­rı er­te­ler­sek, hele hele pa­ra­mı­zı ´eyvah teh­li­ke var´ dö­vi­ze yön­len­di­rir­sek; ina­nın asıl o zaman düş­ma­na tes­lim olmuş du­ru­ma dü­şe­riz, sakın. Dö­vi­ze gi­der­sek kur­tu­lu­ruz yok, o zaman ba­tar­sın. Sen Türk­sün, sen Türk Li­ra­sı´yla be­ra­ber yo­lu­na yü­rü­ye­cek­sin. Vatan top­ra­ğın­dan vaz­geç­mek­le, üre­tim­den ya­tı­rım­dan vel­ha­sıl eko­no­mi­den vaz­geç­mek ara­sın­da bir fark yok­tur. Her iki­si­nin de so­nu­cu aynı ka­pı­ya çıkar. İnşal­lah buna mey­dan ver­me­ye­ce­ğiz.

?DÜN­YA­YA, YÜK­SEK TEK­NO­LOJİYE,
MAR­KA­YA, TA­SA­RI­MA DA­YA­LI ÜRÜN­LER SA­TI­YOR OLA­CA­ĞIZ?
Biz ül­ke­mi­zi alan el iken veren el du­ru­mu­na ge­tir­dik. Akıl ve vic­dan sa­hi­bi her­kes bu­gün­kü Tür­ki­ye´nin AK Parti ku­rul­du­ğu dö­nem­de­ki Tür­ki­ye´den çok daha iler­de ol­du­ğu­nu kabul ede­cek­. 2023 he­def­le­ri­mi­ze ulaş­tı­ğı­mız­da her va­tan­da­şı­mız şu anda ol­du­ğun­dan 2 kat daha zen­gin hale ge­lecek. Böyle bir Tür­ki­ye´yi hiç kimse döviz kuru oyun­la­rıy­la, enf­las­yon ve faiz bas­kı­sıy­la kö­şe­ye sı­kış­tır­ma­yı dü­şü­ne­me­yecek. Üre­ti­mi­miz­le, mar­ka­la­rı­mız­da dün­ya­da hak et­ti­ği­miz yeri al­dı­ğı­mız­da, cari açık enf­las­yon faiz diye bir sorun kal­ma­ya­cak. Dün­ya­ya, yük­sek tek­no­lo­ji­ye, mar­ka­ya, ta­sa­rı­ma da­ya­lı ürün­ler sa­tı­yor ola­ca­ğız. Sa­vun­ma sa­na­yi­in­de kendi ih­ti­yaç­la­rı­mı­zı kar­şı­la­ma­nın ya­nın­da dost­la­rı­mı­za da el uza­tır hale ge­le­ce­ğiz. Hbr: Hürriyet