VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON GÜN 31 TEMMUZ

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun, 18/05/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun,
18/05/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunla, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla millî ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi gibi imkânlar getirilmiştir.

Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden (www.gib.gov.tr) veya Vergi İletişim Merkezi´nin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattından ulaşılabilir.

7143 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Söz konusu Kanun ile; 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarının gecikme
faizi ve zamlarında
Yİ-ÜFE* oranında güncelleme, Peşin ödemelerde; Yİ-ÜFE tutarından %90 İNDİRİM, Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %25 İNDİRİM, Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde
ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;
Yİ-ÜFE tutarından % 50 İNDİRİM, Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 İNDİRİM Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının
% 50´sinin silinmesi, Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80´e varan indirim, Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılması, İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,
Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet, İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı, Yapılandırılan borçların,
Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi
kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet
gösteren bankalara ait kartlar ile ödenmesi,
6552, 6736 ve 7020 sayılı kanun kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi, gibi önemli imkânlar getirilmiştir.
YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR

Vergi dairelerine;
? 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi,
resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı
alacakları,

? 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen askerlik, seçim,
trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları,

? Kanunun yayımlandığı 18/05/2018 tarihi itibarıyla, vadesi geldiği
hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergi
dışındaki diğer amme alacaklarından takip için vergi dairelerine intikal edenler (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi), için başvurulabilir.

Kesinleşmiş borçlarda;
? Borç asıllarının tamamı,
? Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
? Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük)
%50´sinin,
ödenmesi gerekmektedir.
Bu durumda,
? Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamı,
? Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük)
kalan %50´si,
? Gecikme faizi ve zammı gibi fer´i alacakların tamamının,
tahsilinden vazgeçilecektir.

BAŞVURU VE ÖDEME
Başvuru Yeri ve Süresi
Başvurular,
? Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
? Bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla,
? e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden,
yapılabilecektir.
Başvuruların 31 TEMMUZ 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için başvurunuzu son günlere bırakmayınız.
Peşin veya Taksitle Ödeme
? Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde
ödenebilecektir.

? Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1 EKİM 2018 (30/09/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından)
tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılacaktır.
? Peşin ve ilk iki taksit ödeme süresi içindeki ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır.
? Yapılandırılan borcun; tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde fer´i alacaklar yerine hesaplanan
Yİ-ÜFE tutarının
%90´ından, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk
taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde
(30 Kasım 2018) kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde ise
%50´sinden vazgeçilecektir.