YAZAR SEYFİ GÜ­NAÇ­TI RADYO PROG­RA­MIN­DA

Her hafta Cuma gün­le­ri Tempo FM´ de Meh­met Alp Güven ve Meh­met Öz´ün ha­zır­la­dı­ğı ?Ay Vak­tin­de Vus­lat? Prog­ra­mı­nın bu haf­ta­ki kol­tu­ğun­a; ga­ze­te­miz köşe ya­za­rı, eği­tim­ci ve araş­tır­ma­cı Seyfi Gü­naç­tı otur­du. Geçen haf­ta­ki pr

Her hafta Cuma gün­le­ri Tempo FM´ de Meh­met Alp Güven ve Meh­met Öz´ün ha­zır­la­dı­ğı ?Ay Vak­tin­de Vus­lat? Prog­ra­mı­nın bu haf­ta­ki kol­tu­ğun­a; ga­ze­te­miz köşe ya­za­rı, eği­tim­ci ve araş­tır­ma­cı Seyfi Gü­naç­tı otur­du. Geçen haf­ta­ki prog­ra­ma Ahmet Sez­gin´i davet eden ya­pım­cı­lar, bu hafta Seyfi Gü­naç­tı ile eği­tim, genç­lik, dilde yoz­laş­ma gibi bir­çok konu üze­rin­de ko­nuş­tu­lar.
Gü­naç­tı´nın ya­yım­la­na­cak ki­ta­bı üze­ri­ne de ko­nu­şu­lan prog­ram­da, din­le­yi­ci­ler­den olum­lu dö­nüt­ler geldi. Yazar Gü­naç­tı, ilk kez canlı ya­yı­na ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, böyle bir prog­ra­ma konuk ol­du­ğu için he­ye­can­ duyduğu­nu söy­le­di. Prog­ram es­na­sın­da mesaj atan ilk ki­şi­ye, Gü­naç­tı´nın ki­ta­bı he­di­ye edil­di. Yak­la­şık bir buçuk saat süren prog­ram, yapımcının ricası üzerine, Seyfi Gü­naç­tı´nın din­le­yi­ci­le­re şarkı ar­ma­ğan et­me­si ile son buldu. Haber: Nazan Şentepe İşler