Bugün, 13 Temmuz 2024 Cumartesi

GRİPTE HİJYENE DİKKAT

GRİPTE HİJYENE DİKKAT

Terme İlçe Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Murat Başeskioğlu gazetemize, hijyen konusunda bir çok konuyu içeren açıklamalarda bulundu.

Terme İlçe Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Murat Başeskioğlu gazetemize, hijyen konusunda bir çok konuyu içeren açıklamalarda bulundu.
Hij­yen Nedir?


Sağ­lı­ğa zarar ve­recek or­tam­lar­dan ko­run­mak için ya­pı­la­cak uy­gu­la­ma­lar ve alı­nan te­miz­lik ön­lem­le­ri­nin tümü ki­şi­sel hij­yen ola­rak ta­nım­la­nır.
Hij­yen Neden Önem­li­dir?


Pek çok has­ta­lık mik­ro­bu­nun temiz ol­ma­yan ki­şi­ler­de ko­lay­ca yer­leş­ti­ği bi­lin­mek­te­dir.
Başta kendi sağ­lı­ğı­mız olmak üzere, baş­ka­la­rı­nın da sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma­nın en önem­li aracı te­miz­lik­tir.
Sağ­lı­ğın ko­run­ma­sı için dü­zen­li bir şe­kil­de vücut, ağız ve diş­le­ri­mi­zin te­miz­len­me­si ve gi­ye­cek­le­rin sık yı­kan­ma­sı ge­rek­li­dir.Sa­de­ce beden te­miz­li­ği değil, kul­la­nı­lan her şeyi ve her or­ta­mı temiz tut­mak da temiz ol­ma­nın ge­re­ği­dir.
Her insan kendi te­miz­li­ğin­den so­rum­lu­dur. Çocuk yaş­lar­da anne, baba veya öğ­ret­men­ler ta­ra­fın­dan çoğu zaman biz­zat ya­pı­la­rak öğ­re­ti­len te­miz­lik uy­gu­la­ma­la­rı­nın, ço­cuk­luk­tan sonra bi­re­yin ken­di­si ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.


El Hij­ye­ni
Has­ta­lık yapan mik­ro­or­ga­niz­ma­lar ki­şi­den ki­şi­ye en çok eller yolu ile bu­laş­mak­ta­dır.


El Yı­ka­ma­nın Amacı
Eller üze­rin­de bu­lu­nan ge­çi­ci bak­te­ri­le­rin ta­ma­mı­nı, ka­lı­cı bak­te­ri­le­rin ise bir kıs­mı­nı el­ler­den uzak­laş­tır­mak­tır.


El­le­ri­mi­zi Ne Zaman Yı­ka­ma­lı­yız?
- Ye­mek­ler­den önce ve sonra,
- Pis ve pis ol­ma­sı muh­te­mel eş­ya­ya do­kun­duk­tan sonra,
- Tu­va­let­ten sonra,
- Uy­ku­dan önce ve kalk­tık­tan sonra,


El­le­ri­mi­zi Nasıl Yı­ka­ma­lı­yız ?
- Mut­la­ka su ve sa­bun­la iyice yı­ka­ma­lı, du­ru­la­ma­lı ve çok iyi ku­ru­la­ma­lı­yız.
- En iyi el yı­ka­ma iş­le­mi bol suda ve sa­bun­la, bi­lek­le­ri de içine ala­cak şe­kil­de avuç içi, par­mak ara­la­rı, par­mak uç­la­rı ve özel­lik­le tır­nak dip­le­ri iyice te­miz­le­necek şe­kil­de ol­ma­lı­dır.
- Yı­ka­ma ve du­ru­la­ma son­ra­sın­da nemli kal­ma­ma­sı için temiz bir havlu ile
ku­ru­lan­ma­lı­dır.
- El yı­ka­ma sü­re­si, sa­atin tik tak­la­rı­na uya­rak en az 20 a kadar sa­ya­rak be­lir­le­nir.


Tır­nak Ba­kı­mı Ve Hij­ye­ni
- Haf­ta­da bir kez el ve ayak tır­nak­la­rı kısa ve yu­var­lak şe­kil­de ke­sil­me­li­dir.
- Tır­nak uç­la­rı­nın al­tın­da bir çok mik­rop ko­lay­ca yer­le­şip üre­ye­bi­lir. Bu ne­den­le, tır­nak dip­le­ri­nin te­miz­li­ği çok önem­li­dir


Deri Hij­ye­ni
- Sabun ve 37-38 de­re­ce suyla ya­pı­lan banyo kir ve sal­gı­la­rın te­miz­len­me­si­ni sağ­lar.
- En az haf­ta­da 2 kez banyo ya­pıl­ma­lı­dır.


Ağız Hij­ye­ni
- Ağız hij­ye­ni; diş ve diş et­le­ri­nin te­miz­len­me­si, ağzın bol su ile çal­ka­lan­ma­sı ile sağ­la­nır.
- Ağız ba­kı­mı­na dik­kat edil­me­di­ği tak­dir­de ağız ko­ku­su, diş eti ra­hat­sız­lık­la­rı, çiğ­ne­me güç­lü­ğü ve ha­zım­sız­lık gö­rü­lür.
- Diş­ler günde en az iki kez 3 da­ki­ka süre ile diş ma­cu­nu kul­la­nı­la­rak tüm diş yü­ze­yi­ni kap­sa­ya­cak şe­kil­de fır­ça­lan­ma­lı­dır.
- Fır­ça­la­ma iş­le­mi ye­mek­ten sonra ilk yirmi da­ki­ka için­de ya­pıl­ma­lı­dır.

Saç Hij­ye­n
- Saç­la­rın en az haf­ta­da 2 kez yı­kan­ma­sı ge­re­kir.
- Saç te­miz­li­ği­ne ve ba­kı­mı­na dik­kat et­me­yen ki­şi­ler­de bit olu­şa­bi­lir. Çev­re­de­ki 
ki­şi­le­re de bit bu­la­şa­bi­lir. 

Gıda Hij­ye­ni
- Mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın üre­me­si­ne ge­nel­lik­le ye­mek­le­rin yan­lış ko­şul­lar­da ha­zır­lan­ma­sı ve bek­le­til­me­si sebep olur.
- Sağ­lı­ğı­mı­zın bo­zul­ma­sı­nı is­te­mi­yor­sak satın al­dı­ğı­mız ürün­le­re dik­kat et­me­li ön­ce­lik­le imal ta­ri­hi ve son kul­lan­ma ta­rih­le­ri­ni kont­rol et­me­li­yiz.
- Çiğ ye­necek sebze ve mey­ve­le­ri, pi­şi­ri­lecek taze seb­ze­ler ve kuru mey­ve­le­ri, te­miz­len­miş ve piş­me­ye hazır tavuk, balık, parça et­le­ri ve yu­mur­ta gibi be­sin­le­ri iyice yı­ka­ma­lı­yız.
- Sebze ve mey­ve­le­ri toz ve top­rak­la­rın­dan, ilaç ka­lın­tı­la­rın­dan te­miz­le­mek için bir müd­det su dolu bir kapta bek­let­tik­ten sonra, bol su ile bir­kaç kez yı­ka­ma­lı­yız.
- Her­han­gi bir ha­şe­re veya mik­ro­or­ga­niz­ma bu­laş­ma­sın­dan kuş­ku­la­nır­sa­nız, taze seb­ze­le­ri 20 da­ki­ka tuzlu veya klor­lu suda bek­le­tin.


Genel Ki­şi­sel Te­miz­lik Ku­ral­la­rı
- Ye­mek­ler­den önce ve sonra el­le­ri su ve sabun ile yı­ka­yıp ku­ru­la­mak,
- İşten veya okul­dan eve ge­lin­di­ğin­de el, yüz ve ayak­la­rı yı­ka­mak,
- Günde en az iki defa diş fır­ça­la­mak,
- Her gün saç­la­rı ta­ra­mak ve saç­la­rı­mı­zı sık sık uygun şam­pu­an­la yı­ka­mak,
- En az haf­ta­da bir defa banyo yap­mak, ça­ma­şır ve gi­ye­cek­le­ri sık de­ğiş­tir­mek,
- Haf­ta­da bir defa el ve ayak tır­nak­la­rı­nı kes­mek,
- Ak­şam­la­rı yat­ma­dan önce ayak­la­rı­mı­zı yı­ka­mak, el­bi­se­le­ri­mi­zi çı­ka­rıp pi­ja­ma veya ge­ce­lik giy­mek,
- Yere düşen bir yi­ye­ce­ği ye­me­mek.
- Çiğ meyve ve seb­ze­le­ri yı­ka­ma­dan ye­me­mek.
- Açık­ta sa­tı­lan yi­ye­cek­le­ri tü­ket­me­mek.
- Ya­nı­mız­da sü­rek­li kâğıt men­dil bu­lun­dur­mak.
- Tu­va­let­le­ri temiz kul­lan­mak.
- Çöp­le­ri çöp ku­tu­su­na atmak..
- Su ve be­sin­ler­le bu­la­şan has­ta­lık­lar­dan ko­run­mak için;