Bugün, 12 Temmuz 2024 Cuma

TÜRKİYE´NİN KADIN GÜCÜ SAMSUN´DA BULUŞTU

TÜRKİYE´NİN KADIN GÜCÜ SAMSUN´DA BULUŞTU

Tür­ki­ye´de alan­la­rın­da ba­şa­rı­lı olmuş ka­dın­la­r, Sam­sun TSO ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de fa­ali­yet­le­ri­ni sür­düren, Kadın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen, ?Tür­ki­ye´nin Kadın Gücü Sam­sun Bu­luş­ma­sı? et­kin­li­ğin­d

Sam­sun Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Kadın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan, ?Tür­ki­ye´nin Kadın Gücü Sam­sun Bu­luş­ma­sı? et­kin­li­ği dü­zen­len­di. Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sanat Mer­ke­zi´nde dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe Sam­sun Va­li­si İbra­him Şahin, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz, Sam­sun TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve TOBB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Salih Zeki Mur­zi­oğ­lu katıldı. Ayrıca Terme TSO Sekreteri Fatma Malkoç Avcı ile Terme TSO kadın girişimciler de programda yer aldı.

KADIN GE­LİŞ­MİŞ­Lİ­ĞİN VE
ÇAĞ­DAŞ­LI­ĞIN GÖS­TER­GE­Sİ
Büyük ilgi gören et­kin­li­ğin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan TOBB Sam­sun Kadın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Dr. Gülay Atik, ?Şüp­he­siz, bir ül­ke­nin çağ­daş­lık ve ge­liş­miş­li­ği­nin en önem­li gös­ter­ge­si ka­dın­lar­dır. Top­lum­sal ve si­ya­sal ya­şam­da sahip ol­duk­la­rı hak­la­rı en iyi bi­çim­de kul­la­nan ka­dın­lar, ül­ke­le­ri­nin kal­kın­ma­sı­na, ge­liş­me­si­ne ve çağ­daş­laş­ma­sı­na büyük katkı sağ­la­ya­cak­tır. Ül­ke­mi­zin ge­liş­me­si için KOBİ´lerin ge­liş­me­si ve sa­yı­la­rı­nın art­ma­sı şart­tır. TOBB ve­ri­le­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da 1.5 mil­yon şir­ke­tin sa­de­ce 97 bini ka­dın­la­ra ait. Bu da yüzde 7´ye kar­şı­lık ge­li­yor. Eğer ül­ke­miz ka­dı­nın eko­no­mik gü­cü­nü sis­te­me dahil eder­se, ül­ke­mi­zin eko­no­mik gü­cü­nün 3 kat ar­ta­ca­ğı he­sap­la­nı­yor? dedi.

MUR­Zİ­OĞ­LU: ?Gİ­Rİ­ŞİM­Cİ
KADINLAR YE­TER­SİZ?
Sam­sun Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (STSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Salih Zeki Mur­zi­oğ­lu, ka­dın­la­rın eko­no­mik ha­ya­ta ka­tı­lım­lar­da çe­kim­ser kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, ?Bizim me­de­ni­ye­ti­miz kadın ve er­ke­ğin bir­lik­te mü­ca­de­le ede­bil­me­siy­le inşa edil­miş­tir. Şüp­he­siz me­de­ni­ye­tin, in­san­lı­ğın, ge­li­şi­min, kal­kın­ma­nın daha refah bir ge­le­ce­ğin vaz­ge­çil­mez iki eş ak­tö­rü­dür kadın ve erkek. Ka­dın­lar eko­no­mik ha­ya­ta ka­tı­lım­da çe­kim­ser ka­lı­yor. Hal­bu­ki, pek çok araş­tır­ma bir gi­ri­şim­ci­de ol­ma­sı ge­re­ken özel­lik­le­ri şöyle sı­ra­lı­yor, ba­şa­rı­sız­lı­ğa rağ­men vaz­geç­me­mek, güven, ka­rar­lı­lık, risk yö­ne­ti­mi, üre­ti­ci­lik, de­ği­şi­mi fır­sat ola­rak gör­mek, be­lir­siz­li­ğe karşı to­le­rans­lı olmak, de­tay­la­ra önem verme ve mü­kem­me­li­yet­çi­lik. Ancak is­ta­tis­tik­ler erkek gi­ri­şim­ci ora­nı­nı yüzde 92 iken, kadın gi­ri­şim­ci oranı ise yüzde 8´lerde sey­re­di­yor. Her ne kadar ciddi bir artış olsa da ye­ter­li değil? diye ko­nuş­tu.

YIL­MAZ: ?TÜR­Kİ­YE´DE
KA­DI­NIN Gİ­Rİ­ŞİM YAP­MA­SI­NI
EN­GEL­LE­YECEK HİÇ­BİR ŞEY YOK?
Kadın gi­ri­şi­mi ko­nu­sun­da Sam­sun´daki atı­lım ve ak­si­yo­nun kü­çüm­sen­me­yecek kadar iyi ol­du­ğu­nu ifade eden Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz, ?Dün­ya­da kadın gi­ri­şi­mi­nin en yük­sek oran­da ol­du­ğu Ja­pon­ya ile mu­ka­ye­se et­ti­ği­miz­de Tür­ki­ye´de çok düşük. Biz bir ge­le­nek­sel bir top­lum ol­ma­mı­za rağ­men, kül­tü­rü­mü­zü oluş­tu­ran do­na­nım­la­rı­mız, din­sel inanç­la­rı­mız, çevre kül­tür­le­ri­miz öl­çe­ğin­de bak­tı­ğı­mız zaman kadın gi­ri­şim­ci­nin, ka­dı­nın gi­ri­şim yap­ma­sı­nı en­gel­le­yecek hiç­bir şey yok. Di­ni­miz açı­sın­dan ba­ka­cak olur­sak Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin eşi Ha­ti­ce An­ne­miz bir iş ka­dı­nıy­dı. Sam­sun´da üre­ti­len gayri safi milli ha­sı­la­nın yüzde 50´si şu anda hiz­met­ler sek­tö­rün­de­dir. Hiz­met­ler sek­tö­rün­de yüzde 50´leri ya­ka­la­ya­bil­mek çok iyi. Ta­rım­da yüzde 25´ler­de­yiz, sa­na­yi­de de yüzde 25´ler­de­yiz. Bu şeh­rin be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak bu tür gi­ri­şi­mi bu­ra­da al­kış­lı­yo­rum.

VALİ ŞAHİN: ?Gİ­Rİ­ŞİM­Cİ­LE­Rİ
DES­TEK­LE­YE­LİM?
Gi­ri­şim­ci­le­re des­tek ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Sam­sun Va­li­si İbra­him Şahin, ?Ya­tı­rım­lar ya­par­ken kadın veya erkek gi­ri­şim­ci­nin dı­şın­da bir gi­ri­şim­ci ya­tı­rım ya­par­ken en güzel yeri be­lir­le­mek zo­run­da. Ya­tı­rım­cı da bir şe­kil­de geri dö­nü­şü­mü sağ­la­mak ve kar etmek du­ru­mun­da­dır. Ya­tı­rım­cı­lar bunu gö­ze­tir­ken ister is­te­mez daha güzel olan yer­le­ri se­çer­ler ama son yıl­lar­da ya­tı­rım­cı­la­rın yer ko­nu­sun­da me­kan­dan mü­nez­zeh bir yapı olu­şu­yor. Bunun en güzel ör­ne­ği­ni Sam­sun gös­te­ri­yor. He­pi­miz kim gi­ri­şim­ci gibi or­ta­ya çı­kı­yor ve ya­tı­rım yap­mak is­ti­yor­sa buna des­tek ver­me­miz ge­re­ki­yor. Ko­nuş­ma­cı­lar içe­ri­sin­de Ayşe Şule Bil­giç´i gö­rün­ce şa­şır­dım. TRT Çocuk ülke için benim ka­zan­dır­dı­ğım en önem­li bir şey­dir. Biz orada bir­çok çizgi film­ler­ de üret­tik. Ama Ayşe ko­ca­sı­nı da ya­nın­da is­tih­dam ede­rek bize özgü çizgi film­ler oldu. Kadın veya erkek fark etmez, Tür­ki­ye´de ya­tı­rım yap­ma­nın zor­lu­ğu­nu ben de bi­li­yo­rum. Çünkü hep ka­mu­da özel sek­tör man­tı­ğı ile ça­lış­ma­ya gay­ret ettik.
Bu zor­luk­lar mev­zu­at­ta yaz­ma­mış ol­ma­sı­na rağ­men biz­ler biraz daha güç­len­di­ri­yo­ruz. Riski üst­len­mez­sek para ka­zan­ma şan­sı­mız olmaz, ba­şa­rı­yı elde ede­me­yiz. Sam­sun´da hem ya­tı­rım ya­pı­lır, hem ya­şa­nı­lır. Aynı za­man­da bu­ra­dan Ata­türk´ün ilk adım­la çık­tı­ğı Cum­hu­ri­ye­ti kur­du­ğu gibi yeni şir­ket­ler ku­ru­lur? şek­lin­de ko­nuş­tu.

BA­ŞA­RI Hİ­KA­YE­LE­Rİ­Nİ
AN­LAT­TI­LAR
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü Tür­ki­ye Ma­ki­ne ve Teç­hi­zat İma­la­tı Mec­lis Baş­ka­nı Merih Eskin´in yap­tı­ğı ?Tür­ki­ye´nin Gücü Kadın Gücü? ba­şa­rı hi­ka­ye­le­ri baş­lık­lı ilk otu­rum­da, TOBB Kadın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Evrim Aras, Pepe´nin ya­pım­cı­sı Ayşe Şule Bil­giç ve iş ka­dı­nı Yeşim Çoban ba­şa­rı hi­ka­ye­le­ri­ni pay­laş­tı­lar. İkinci otu­rum­da ise Araş­tır­ma­cı ve Eğit­men Zey­nep Şar­lak, ?Fi­nan­sal Okur­ya­zar­lık?, Ki­şi­sel Ge­li­şim Uz­ma­nı Aygün Ka­ba­da­yı da ?Ken­di­ne Lider Ol? baş­lık­lı su­num­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­di­ler.