Bugün, 12 Temmuz 2024 Cuma
terme bilgi- terme haberleri- terme toplum sağlığı

ÜCRETSİZ KANSER TARAMASINA ÇAĞRI

ÜCRETSİZ KANSER TARAMASINA ÇAĞRI

Dünyada her yıl yarım milyon kadının rahim ağzı kanserine yakalandığını belirten Dr. Selda Sezer, 30-65 yaş aralığındaki kadınların HPV DNA testi için KETEM, TSM´ler veya aile hekimliğine başvurarak fırsatı kaçırmamaları gerektiğini belirterek ?Erken teşh

Terme Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zin­ce ilçe ge­ne­lin­de Kan­ser­le Mü­ca­de­le ile halkı bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı tüm hı­zıy­la devam edi­yor.

Dün­ya­da her yıl 500 bin­den fazla ka­dı­nın rahim ağzı kan­se­ri­ne ya­ka­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Terme Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi He­ki­mi Dr. Selda Sezer, ?Geç­ti­ği­miz yıl rahim ağzı kan­se­ri ta­nı­sı ko­nu­lan ka­dın­la­rın ya­rı­sı­nın geç ev­re­ler­de tanı al­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Oy­sa­ki ta­ra­ma test­le­ri ile rahim ağzı kan­se­ri­nin çok erken ev­re­ler­de, hatta henüz kan­ser oluş­ma­dan önce teş­hi­si müm­kün­dür. Uz­man­la­ra göre erken teş­his edil­di­ği tak­dir­de, basit te­da­vi yön­tem­le­ri ile rahim ağzı kan­se­rin­de kesin te­da­vi sağ­la­na­bi­li­yor ve ki­şi­ler sağ­lık­lı ola­rak ha­yat­la­rı­na devam ede­bi­li­yor­lar.? dedi.

Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma yapan Selda Sezer ?Kan­ser ne kadar erken ta­nı­nır ve te­da­vi edi­le­bi­lir­se o kadar iyi sonuç alı­nır. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Ku­ru­mu­nun Aile He­kim­le­ri ile bir­lik­te yü­rüt­mek­te ol­du­ğu prog­ram sa­ye­sin­de rahim ağzı kan­se­ri ta­ra­ma­la­rı, Aile Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­rin­de üc­ret­siz ola­rak 1 Ağus­tos 2014´te ger­çek­leş­ti­ril­me­ye baş­lan­dı. Dün­ya­da en ileri yön­tem olan, HPV-DNA ta­ra­ma­sı ile ger­çek­leş­ti­ri­len ta­ra­ma­lar­da rahim ağzı kan­se­ri­ne yol aça­bi­lecek risk fak­tör­le­ri­nin olup ol­ma­dı­ğı be­lir­le­ne­bi­li­yor. Rahim ağzı kan­se­rin­den ko­run­mak için 30-65 yaş ara­sın­da­ki her kadın 5 yılda bir Aile He­kim­le­ri­ne baş­vu­ra­rak ta­ra­ma yap­tı­ra­bi­li­yor. Rahim ağzı kan­se­ri­ne dün­ya­da kadın kan­ser­le­ri ara­sın­da 3´üncü sık­lık­la rast­la­nır­ken, ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de 2´inci sı­ra­ya düş­mek­te­dir. 2030´da rahim ağzı kan­se­rin­den yılda 474 bin ka­dı­nın öle­ce­ği ve bu ölüm­le­rin yüzde 95´ten faz­la­sı­nın ise düşük ve orta ge­lir­li ül­ke­ler­de mey­da­na ge­le­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir. Rahim ağzı kan­se­ri ön­le­ne­bi­lir ve en azın­dan erken teş­his edi­le­bi­lir kan­ser­ler ara­sın­da yer alı­yor. Mut­la­ka ha­nım­la­rı­mı­zın dü­zen­li kont­rol­le­ri­ni yap­tır­ma­sı ge­re­ki­yor? dedi.

Ko­nuy­la il­gi­li gö­rü­şü­ne baş­vur­du­ğu­muz Terme İlçe Sağ­lık Mü­dü­rü Dr.?Murat Ba­şes­ki­oğ­lu, bu ko­nu­da er­kek­le­re de çok büyük bir so­rum­lu­luk düş­tü­ğü­nü söy­le­ye­rek, ?Bu virüs, ge­nel­lik­le eş­ler­den bir­bi­ri­ne bu­la­şı­yor. Bu ne­den­le er­kek­le­ri­mi­ze hem ken­di­le­ri­nin, hem eş­le­ri­nin ve aile­le­ri­nin sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma nok­ta­sın­da çok büyük bir so­rum­lu­luk düş­mek­te­dir. Rahim ağzı kan­se­ri­ne dur di­yo­ruz. Çünkü dur­dur­mak eli­miz­de!? ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.